General terms and conditions

Prevádzka (Operation):
Grand Hotel Kempinski High Tatras T +421 52 326 22 22
Kúpeľná 6, 059 85 Štrba – Štrbské Pleso F +421 52 326 23 33
www.kempinski.com/hightatras
e reservations.hightatras@kempinski.com

Všeobecné obchodné podmienky


1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online nákup poukazov na ubytovacie služby poskytované v Grand Hoteli Kempinski High Tatras, spoločnosťou BHP Tatry a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“), využívanie online obchodu, platobné a storno podmienky online nákupu pobytových poukazov uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom internetovej stránky www.kempinski.com/hightatras, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online nákupe pobytových poukazov.

1.2 Klient je oprávnený využívať online nákup len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením nákupu. Pri opakovanom využívaní online nákupu je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.kempinski.com/hightatras. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online nákup nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky nákupu a poskytovania služieb platia výlučne pre online nákupy uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.

1.4 Používaním online obchodu klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2 Online nákup pobytových poukazov

2.1 Pri online nákupe má klient možnosť vybrať si typ pobytového poukazu alebo poukazu na služby, a to buď z vopred zostavených balíkov alebo výberom jednotlivých ubytovacích a stravovacích služieb podľa zadaných požiadaviek (typ izby, typ stravovania, doplnkové služby a pod.).

2.2 Pri online nákupe po výbere všetkých údajov pre druh balíka a pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie nákupu s uvedením čísla poukazu a ďalších údajov o nákupe. Pridelené číslo slúži na potvrdenie nákupu, ako kontaktný údaj pre realizáciu rezervácie termínu čerpania pobytu, prípadne akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný číslo poukazu bezpečne uschovať.

2.4 Zakúpené poukazy budú klientovi doručené vo forme ním zvolenej pri objednávke, a to buď ihneď vo forme PDF súboru elektronickou poštou, alebo fyzicky v tlačenej forme prostredníctvom poštových služieb v lehote, ktorú ustanovuje dodávateľ poštových služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zdržanie alebo pochybenie zo strany poskytovateľa poštových služieb (poškodenie zásielky alebo nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok), alebo za nedoručenie poukazu zavinené neprevzatím zo strany klienta

2.5 Zakúpené poukazy nie je možné zameniť za hotovosť alebo iné služby.

2.6 Všetky uvedené ceny zahŕňajú DPH. Faktúra / daňový doklad môže byť vystavený hotelom až po zrealizovaní pobytu alebo poskytnutí služieb s poukazom spojených.

2.7 Poukaz na pobyt alebo službu je platný len v prípade plnej úhrady za objednané služby.

2.8 Platnosť poukazu je 1 rok od dňa zakúpenia alebo do dátumu uvedeného na poukaze.

2.9 Presný popis a rozsah zakúpených služieb je uvedený na stránke online obchodu počas nákupu a na poukaze vystavenom elektronicky vo forme PDF alebo v tlačenej forme po dokončení nákupu.

3 Platobné podmienky

3.1 Úhradu za pobytový poukaz objednaný klientom pri online nákupe je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online nákupe prostredníctvom služby platby kreditnou kartou (eCard).

3.2 Od klienta sú požadované údaje kreditnej/debetnej karty, najmä číslo karty a jej platnosť. Potvrdením nákupu dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za poukaz v plnej výške v prospech prevádzkovateľa (stiahnutím ceny poukazu) a oprávňuje prevádzkovateľa na realizáciu tejto úhrady. Celková cena poukazu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa.

3.3 Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktorý garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.

3.4 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.

4 Zmena alebo zrušenie nákupu

Nenastúpenie na pobyt

Storno poplatky

4.1 V prípade, že sa klient rozhodne z akéhokoľvek dôvodu objednávku počas nákupného procesu ukončiť, môže tak urobiť kedykoľvek pred úhradou objednaných služieb. Takáto otvorená objednávka sa nepovažuje za záväznú objednávku.

4.2 Akékoľvek zmeny uskutočneného nákupu zo strany klienta je možné uskutočniť písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa na telefónnom čísle: tel.: +421 52 3262 555 alebo emailom: reservations.hightatras@kempinski.com, poštová adresa: Grand Hotel Kempinski High Tatras, Kúpeľná 6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso. Pri požiadavke na zmenu uskutočneného online nákupu je klient povinný vždy uvádzať číslo poukazu pridelené pri uskutočnení online nákupu a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online nákupu. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočneného online nákupu alebo rezervácie na základe zakúpeného poukazu, ktorej nie je možné z kapacitných dôvodov alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočneného online nákupu.

4.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt alebo rezervovanú službu, vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

4.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy zašle klient prevádzkovateľovi písomne alebo e-mailom oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní od online nákupu pobytového poukazu. Prevádzkovateľ zašle následne do 7 dní písomné potvrdenie obdržania žiadosti o odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy prevádzkovateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu všetkých platieb uskutočnených klientom za zakúpený poukaz bezodkladne a najneskôr do 30 dní od obdržania žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ pritom použije rovnaký spôsob platby ako bola použitá pri prvotnom nákupe klientom ak nebolo dohodnuté inak s klientom. Prevádzkovateľ môže odmietnuť vrátenie úhrady kým neobdrží fyzicky vystavený poukaz na pobyt, alebo kým neobdrží potvrdenie o jeho zaslaní. Klient musí doručiť osobne alebo poštou vystavený poukaz (v prípade že nebola vystavená len elektronická verzia poukazu) bezodkladne a nie neskôr ako do 14 dní po žiadosti o odstúpení od zmluvy. Klient znáša náklady na doručenie poukazu prevádzkovateľovi.

4.6 Pre rezervácie pobytov na základe zakúpeného pobytového poukazu sa vzťahujú štandardné storno podmienky, ktoré budú klientovi zaslané pri uskutočnení rezervácie pobytu alebo služby podľa druhu zakúpeného poukazu.

5 Osobitné ustanovenia

5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online nákupe, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: tel.: +421 52 3262 555 alebo emailom: reservations.hightatras@kempinski.com.

5.2 V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: tel.: +421 52 3262 555 alebo emailom: reservations.hightatras@kempinski.com.

5.3 Riziko zo straty alebo odcudzenia zakúpeného a vystaveného poukazu je prenesené na klienta akonáhle mu bol poukaz doručený poštou alebo elektronicky (podľa výberu pri nákupe).

6 Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

6.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracovávanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

6.2 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja a využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovávania – rezervácie, predaja a využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracovávané na účel rezervácie, predaja a využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom spracovávané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

6.3 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade jeho výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách a novinkách.

6.4 Rozsah osobných údajov spracovávaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo. Klient vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so zasielaním aktuálnych ponúk a noviniek v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo poskytol aj svojím obchodným partnerom, na marketingové účely. Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracovávania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracovávaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracovávania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

6.5 Prevádzkovateľ počas spracovávania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine.

Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

6.6 Prevádzkovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.

7 Záverečné ustanovenia

7.7 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

7.8 Klient pri potvrdení online nákupu vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa www.kempinski.com/hightatras.

7.9 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.12.2015.